Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
Porsche

NLB


Riko

Triglav

GEN SKUPINA

SID BankaBled Rose

RAZPIS NAGRAD GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA IZJEMNE GOSPODARSKE IN PODJETNIŠKE DOSEŽKE ZA LETO 2023


Gospodarska zbornica Slovenije razpisuje Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2023. Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije se od leta 1968 podeljuje kot priznanje za izjemne dosežke trajnejšega pomena pri uresničevanju poslovnih in razvojnih ciljev, ki odločilno vplivajo na splošni ugled gospodarskih subjektov.

 

Nagrade se podelijo znotraj naslednjih kategorij in sicer do:

 • 3 nagrade za velike gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za srednje gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za male in mikro gospodarske družbe
 • 1 nagrada - priznanje za posebne dosežke s.p.

 

Dosežke kandidatov ocenjuje in o podelitvi nagrade odloča Komisija za nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (v nadaljevanju Komisija), ki jo je imenoval Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Namen nagrade

Nagrada je namenjena direktorjem, izvršnim direktorjem in predsednikom uprav oz. osebam, ki operativno vodijo družbo (v nadaljevanju: kandidatom) kot visoko priznanje za izjemno poslovodno, tehnično, marketinško ter organizacijsko delo in trajni razvoj družbe, ki jo vodijo.

Nagrado prejmejo predstavniki podjetja, ki z izjemnimi rezultati ter odličnostjo dosegajo izboljšanje gospodarskega položaja svoje družbe in prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji.

 

Predlagatelj

Predlog za podelitev nagrade lahko podajo upravni odbori združenj oziroma zbornic dejavnosti in območnih zbornic v okviru GZS, gospodarske družbe in njihove oblike povezovanja, kot tudi poslovni partnerji in institucije z referencami za presojanje odličnosti gospodarskih subjektov.

 

Pogoji za prijavo

Pogoji za obravnavo predlogov za podelitev nagrade so:

 • Kandidat najmanj 5 let vodi družbo/poslovni sistem, ki je registriran(a) v Republiki Sloveniji;
 • Kandidat ima ob prijavi funkcijo iz 2. člena teh Pravil; izjemoma upošteva Komisija prijavo kandidatov, ki so bili na mestu direktorja najmanj do 30. junija tekočega leta razpisa nagrad;
 • Kandidat mora h kandidaturi predložiti tudi izjavo o soglasju nadzornega sveta oz. upravnega odbora oz. lastnika/ov;
 • Kandidat mora ob prijavi predložiti pisno izjavo o nekaznovanosti in da ne potekajo zoper njega kakršni koli sodni postopki.
 • Družba dosega dodano vrednost na zaposlenega, ki je enaka ali višja od panožne v zadnjem zaključenem poslovnem letu;
 • Družba ima sprejeto dolgoročno strategijo;
 • Družba posluje z dobičkom zadnjih 5 let, vključno s 1. polletjem 2023;

 

PRIJAVA KANDIDATURE >>

 

Prijavnina na razpis

Člani GZS so oproščeni plačila prijavnine. Nečlani pa morajo po obvestilu Komisije o skladnosti z razpisnimi pogoji, poravnati prijavnino, ki znaša (brez DDV) za posamezno kategorijo:

 • 3.000 eur za velike gospodarske družbe,
 • 2.000 eur za srednje gospodarske družbe,
 • 1.000 eur za male in mikro gospodarske družbe
 • 500 eur za s.p.

 

Merila za nagrado

Merila za presojo upravičenosti do nagrade so objavljena v Pravilih za nagrado GZS in zajemajo:

 • splošne in razvojne rezultate,
 • rezultate poslovanja,
 • tržne rezultate.

 

Predlog in dokumentacija

Predlog mora biti obrazložen skladno z merili, navedenimi v Pravilih za nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke in dokumentiran z izpolnjenim Vprašalnikom kandidatom za nagrado GZS za leto 2023 ter zahtevanimi prilogami.

 

Rok za sprejem prijav

Komisija bo obravnavala le popolne predloge, ki jih bo prejela ali bodo oddani priporočeno po pošti do vključno 2. oktobra 2023 na naslov:

 

Gospodarska zbornica Slovenije

Komisija za nagrado GZS

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

 

Objava nagrajencev

Imena nagrajencev bodo objavljena na podelitvi nagrad.

 

Ljubljana, 1.9.2023

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokrovitelja


Bronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljGlavni pokrovitelj pogostitve

Pokrovitelji pogostitve