Zapisnik ustanovnega zbora Kluba nagrajencev GZS


ZAPISNIK

Ustanovnega zbora kluba nagrajencev GZS, ki je bil v sredo,
2. marca 2011 ob 15.00 uri v Poslovni oazi GZS

Vabljeni: vsi dosedanji nagrajenci GZS, mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, dr. Andrej Friedl - GZS, dr. Jana Kolar, Direktorica direktorata za znanost in tehnologijo.

Prisotni: Franc Jamšek, Boštjan Šifrar, Edvard Svetlik, Romana Pajenk, Štefan Sobočan, Aleš Mižigoj, Marjan Lorger, Jože Smrkolj, Radoš Gergorčič, Janez Bohorič, Silvo Gorenc,Stanko Krumpak, Janko Razgoršek, Janez Kosec, Franci Pliberšek, Vladimir Bahč, Stanko Šinko Cvetko Zadravec, Milena Zadravec, Avguštin Seničar, Ludvik Ivanetič, Zdravko Počivalšek, Janez Erjavec, Dušan Bencik, Ivan Rotdajč, Vojko Čok, Peter Žigate, Drago Lemut, Jadranka Lemut, Bogdan Oblak, Andrej Polenec, Žarko Samec, Dušan Snoj, Jošt Rupnik, Janez Deželak, Anton Papež, Vinko Može, Edi Karus,Zlata Tavčar, Karl Recer, Marjan Batagelj, Ivan Mirt, Tone Rakovec, Janez Kožuh, Stane Kovačič, Dolfe Vojsk, Alojz Rožman, Janko Kosmina, Mitja Lavrič, Aljoša Tomaž,,52. Doplihar Cvetko, Ivan Turk, Marijan Krajnc, Andrej Čufer, Jože Kočevar, Janez Vidmar, Jože Papež, Miran Goslar, Rafael Mavri, Zoran Janković, Jože Stanič, mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, Marko Djinovoć - Pravna služba GZS, dr. Jana Kolar, Direktorica direktorata za znanost in tehnologijo.

Iniciativni odbor Kluba nagrajencev, g. Jože Stanič je predlagal naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda
  2. Predlog pravil Kluba, Marko Djinović
  3. Izvolitev predsedstva Kluba nagrajencev – Jože Stanič, Iniciativni odbor
  4. Izvolitev predsednika
  5. Aktualna problematikaslovenskega gospodarstva, mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
  6. Razvojno inovacijska strategija Slovenije za hitrejšo pot do prebojnih inovacij – dr. Jana Kolar, Direktorica direktorata za znanost in tehnologijo
  7. Razno

Ad.1.

g. Jože Stanič je pozdravil vse navzoče, se zahvalil za številno udeležbo in predlagal sprejem predlaganega dnevnega reda.

Dnevni red je bil soglasno prejet.

Gospod Miran Goslar je pozdravil idejo o ustanovitvi kluba nagrajencev GZS.

Ad. 2

Marko Djinović, Pravna služba GZS je predstavil osnutek predloga Pravil Kluba.

Jože Stanič je predlagal, da se v Pravilih navede, da GZS zagotavlja osnovne materialne pogoje za delovanje kluba.

Članstvo v Klubu nagrajencev potrdijo vsi člani kluba z izpolnjeno pristopno izjavo in plačilom letne članarine na poseben konto Kluba nagrajencev GZS.

Pristopna izjava s položnico se članom Kluba nagrajencev kluba pošlje skupaj z zapisnikom Ustanovnega kluba nagrajencev GZS.

Ad. 3

g. Jože Stanič je predlagal 22 člansko predsedstvo Kluba nagrajencev GZS v sestavi:

Mitja Lavrič, Dušan Snoj, Romana Pajenk, Maks Kocbek, Branko Selak, Janez Deželak, Marjan Krajnc, Franci Pliberšek, Jože Funda, Rafael Mavri, Janez Erjavec, Štefan Sobočan,

Jože Grah, Jože Melanšek, Vladimir Bahč, Jože Papež, Vojko Čok, Janko Kosmina, Marija Jazbec, Janez Vidmar, Miro Kaluža, Marjan Batagelj, Jože Stanič

Predlog je bil soglasno sprejet.

Ad. 4

Janez Bohorič je za predsednika kluba nagrajencev GZS predlagal Jožeta Staniča.

Predlog je bil soglasno sprejet.

Ad. 5

mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS je predstavil aktualno problematiko slovenskega gospodarstva in aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije.

Ad. 6

dr. Jana Kolar, Direktorica direktorata za znanost in tehnologijo je predstavila razvojno inovacijsko strategijo Slovenije za hitrejšo pot do prebojnih inovacij.

Ad. 7

Jože Stanič je predlagal,

-klub se sestaja vsaj 4 krat letno zaradi zagotovitve nemotenega dela kluba in po potrebi organizira še druge aktualne dogodke, ki zadevajo aktualno problematiko.

-vsem članom kluba se posredujejo kontaktni podatki ostalih članov

-članom kluba se posreduje vabilo na vsakokratni vrh gospodarstva in ostale ključne dogodke, ki jih organizira Gospodarska zbornica Slovenije.

Predsednik Kluba nagrajencev GZS:
Jože Stanič


Avtor: GZS
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlati pokroviteljiSrebrni pokrovitelj


Bronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljGlavni pokrovitelj pogostitve

Pokrovitelji pogostitve