PRAVILA ZA NAGRADO GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

ZA IZJEMNE GOSPODARSKE IN PODJETNIŠKE DOSEŽKE

 

1.

Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje vsako leto Nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Nagrada se podeli, če so ti dosežki vplivali na trajne rezultate poslovanja in splošen ugled gospodarske družbe v širšem družbenem okolju.

 

2.

PREJEMNIK NAGRADE

Nagrada je namenjena direktorjem, izvršnim direktorjem in predsednikom uprav oz. osebam, ki operativno vodijo družbo (v nadaljevanju: kandidatom) kot visoko priznanje za izjemno poslovodno, tehnično, marketinško ter organizacijsko delo in trajni razvoj družbe, ki jo vodijo.

Nagrajenci prejmejo diplomo in umetniško skulpturo. Njihovo ime in ime gospodarske družbe se zapiše na »steno nagrajencev« v Domu gospodarstva – stavbi GZS.

 

3.

KATEGORIJE NAGRAD

Nagrada se podeli vsako leto v začetku leta za preteklo leto. V posameznem letu se podelijo največ do:

 • 3 nagrade za velike gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za srednje gospodarske družbe,
 • 3 nagrade za male in mikro gospodarske družbe
 • 1 nagrada - priznanje za posebne dosežke s.p.

Za razvrščanje družb se uporabljajo določila Zakona o gospodarskih družbah

 

4.

KOMISIJA ZA NAGRADO GZS

Dosežke kandidatov ocenjuje in o podelitvi nagrade odloča Komisija za nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki jo za obdobje 4 let imenuje Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju Komisija).

Komisija je pri svojem delu neodvisna.

Komisija deluje v skladu s sprejetim poslovnikom o delu komisije. O svojem delu poroča Upravnemu odboru GZS.

 

5.

RAZPIS NAGRADE

Komisija z razpisom v Glasu gospodarstva, na spletni strani GZS in v drugih občilih povabi k podajanju predlogov. V razpisu navede namen nagrade, pogoje in merila za nagrado in opredeli, kdo lahko poda predlog, kakšno dokumentacijo je treba predložiti in rok do katerega sprejema dokumentirane predloge.

 

6.

PREDLAGATELJ

Predlog za podelitev nagrade lahko podajo upravni odbori združenj oziroma zbornic dejavnosti in območnih zbornic v okviru GZS, gospodarske družbe in njihove oblike povezovanja, kot tudi poslovni partnerji in institucije z referencami za presojanje odličnosti gospodarskih subjektov.

Predlog lahko poda tudi sama komisija.

 

7.

POGOJI ZA KANDIDATURO ( / PRIJAVO)

Pogoji za obravnavo predlogov za podelitev nagrade so:

 • Kandidat najmanj 5 let vodi družbo/poslovni sistem, ki je registriran(a) v Republiki Sloveniji;
 • Kandidat ima ob prijavi funkcijo iz 2. člena teh Pravil; izjemoma upošteva Komisija prijavo kandidatov, ki so bili na mestu direktorja najmanj do 30. junija tekočega leta razpisa nagrad;
 • Kandidat mora h kandidaturi predložiti tudi izjavo o soglasju nadzornega sveta oz. upravnega odbora oz. lastnika/ov;
 • Kandidat mora ob prijavi predložiti pisno izjavo o nekaznovanosti in da ne potekajo zoper njega kakršni koli sodni postopki.
 • Družba dosega dodano vrednost na zaposlenega, ki je enaka ali višja od panožne v zadnjem zaključenem poslovnem letu;
 • Družba ima sprejeto dolgoročno strategijo;
 • Družba posluje z dobičkom zadnjih 5 let, vključno s 1. polletjem 2023;

 

Prijavnina na razpis

Člani GZS so oproščeni plačila prijavnine. Nečlani pa morajo po obvestilu Komisije, da je prijava skladna z razpisnimi pogoji, poravnati prijavnino, ki znaša (brez DDV) za posamezno kategorijo:

 • 000 eur za velike gospodarske družbe,
 • 000 eur za srednje gospodarske družbe,
 • 000 eur za male in mikro gospodarske družbe
 • 500 eur za s.p.

 

8.

MERILA ZA NAGRADO

Komisija pri oceni predlogov in izbiri nagrajencev upošteva zlasti:

 • splošne razvojne rezultate,
 • rezultate poslovanja,
 • tržne rezultate.

 

Pri tem posebej zasleduje:

 1. Trajnost in stabilnost dosežkov v najmanj petletnem obdobju.
 2. Razvojno vizijo in strategijo gospodarske družbe ter njeno uresničevanje, obete dolgoročne rasti.
 3. Poslovno uspešnost in odličnost ter poslovno finančni položaj in rast gospodarske družbe, še zlasti v primerjavi z rezultati drugih družb enake dejavnosti.
 4. Rast in konkurenčnost na domačem in tujih trgih ter dobre izvozne rezultate, uspešno osvajanje novih trgov, uveljavljanje lastnih blagovnih znamk.
 5. Uvajanje in donosnost novih programov, poslovnih modelov, izdelkov in storitev, posebej, ko so plod lastnega znanja ter sodelovanja z univerzami in inštituti.
 6. Uvajanje inovacij, rezultate razvojno raziskovalnega dela, rabo sodobnih tehnologij, učinkovito investiranje.
 7. Rabo sodobne informacijske-komunikacijske tehnologije in digitalizacijo poslovnih procesov.
 8. Ravnanje z okoljem in energetsko učinkovitost.
 9. Upravljanje s človeškimi viri.
 10. Sodobno organiziranost poslovanja, uspehe v organizacijski kulturi in pristopih.
 11. Družbeno odgovornost podjetij ter njihovo povezanost z lokalnim in širšim okoljem; spoštovanje etike in poslovnih kodeksov.

 

9.

POSTOPKI OCENJEVANJA

Odločitve komisije temeljijo na strokovni metodologiji ocenjevanja, dokumentaciji, lahko pa tudi na mnenju institucij ter strokovnjakov, ki jih po potrebi določi komisija kot recenzente.

Ocenjevanje posameznih predlogov je zaupno. Komisija do podelitve nagrad ne daje obvestil o svojem delu, razen tedaj, ko zaradi nepopolne dokumentacije ali prepozno prispelih predlogov preneha obravnavati posamezni predlog, o čemer pismeno obvesti predlagatelja.

Ob dokončni izbiri nagrajencev, obvesti Komisija o svoji odločitvi nagrajence in njihove sodelavce zaradi predhodnih priprav na podelitev nagrad. Hkrati obvesti tudi kandidate, ki jih ni izbrala.

 

Martin Novšak, l.r.

Predsednik Komisije za nagrade GZS

Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlati pokroviteljiSrebrni pokrovitelj


Bronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljGlavni pokrovitelj pogostitve

Pokrovitelji pogostitve