Pravila Kluba nagrajencev GZS


P R A V I L A

Kluba nagrajencev GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke
 

1. člen

Klub nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (v nadaljevanju: Klub) je samostojno, prostovoljno in neprofitno neinstitucionalno združenje prejemnikov tega najvišjega priznanja GZS.

Ime Kluba jeKlub nagrajencevGZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Sedež Kluba je na Dimičevi 13, v Ljubljani.

Kratko ime Kluba je: Klub nagrajencev GZS.
 

2. člen

Poslanstvo Kluba je:

 • utrjevanje vezi med člani in negovanje prijateljstva;
 • aktivnosti za povečevanje razpoznavnosti in ugleda nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke;
 • spremljanje gospodarskega in družbenega življenja;
 • organiziranje srečanj članov po regijah in letnega zbora vseh članov;
 • stiki z ostarelimi člani, delegacije in priložnostni govori;
 • izmenjave izkušenj;

3. člen

Člani kluba so lahko prejemnikiNagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.


4. člen

Klub ima naslednje organe:

 • predsedstvo
 • predsednik

Mandat vseh organov traja štiri leta.


5. člen

Predsedstvo Kluba šteje 22 članov.

Predsednik Kluba pripravi predlog članske strukture Predsedstva Kluba tako, da se upošteva sorazmerna zastopanost nagrajencev v 13 regijah, v katerih so organizirane območne oz. regionalne zbornice kot deli GZS.

Predsednik Kluba je po položaju član in predsedujoči Predsedstvu Kluba.

Predsedstvo Kluba ima naslednje pristojnosti:

 • sprejemanje letnih programov aktivnosti in poročil o opravljenem delu
 • izvolitev predsedstva Kluba na predlog članov predsedstva Kluba
 • oblikovanje programa ter sklic in organizacija letnega zbora vseh članov
 • izvajanje drugih nalog v skladu s sprejetim programom dela

Predsedstvo Kluba se sestaja na sejah najmanj štirikrat letno.


6. člen

Predsednika Kluba izbere predsedstvo izmed svojih članov.

Predsednik Kluba sklicuje in vodi seje predsedstva Kluba.


7. člen

Odločitve na sejah predsedstva Kluba se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

8. člen

Član oz. članica Kluba prispeva članarino v znesku 20 evrov letno (DDV ni vključen). Dodatna sredstva lahko Klub zagotovi z dodatnimi prostovoljnimi prispevki in iz drugih virov. Vsa sredstva se vodijo ločeno od ostalih sredstev GZS.

Prostor za sestanke, zbore in srečanja zagotovi GZS, kakor tudi ostalo potrebno podporo delovanju Kluba.


10. člen

Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih sprejme ustanovni zbor članovKluba. Pravila se objavijo na spletnih straneh GZS.

Ljubljana, 2.3.2011

Predsednik Kluba nagrajencev GZS
Jože Stanič


Avtor: GZS
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlati pokroviteljiSrebrni pokrovitelj


Bronasti pokroviteljiAmbasadorji nagrad GZSMali pokroviteljGlavni pokrovitelj pogostitve

Pokrovitelji pogostitve