Martin Novšak


Martin Novšak, direktor
Gen energija d.o.o., Krško

Družba Gen energija, ki jo vodi zadnjih devet let Martin Novšak, je svojo vizijo usmerila v oblikovanje zanesljive, varne in konkurenčne oskrbe različnih skupin uporabnikov z električno energijo. GEN energija je krovna družba v skupini GEN, v kateri je neposredno povezanih osem in trinajst posredno povezanih družb. Skupina skupno ustvari kar 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. Strategija družbe Gen temelji na sodobnih načelih razvoja EU, to je na zagotavljanju dolgoročnega, varnega in zanesljivega ter okolju prijaznega in ekonomsko učinkovitega obratovanja ter investiranju v nove proizvodne zmogljivosti na temelju obnovljivih in trajnostnih virov. Tako so v zadnjih treh letih usmerili naložbeno politiko v širitev proizvodnih kapacitet v Sloveniji, v kar so investirali preko 200 mio € ter v širitev trgovalne mreže na tuje trge z ustanavljanjem hčerinskih družb in podružnic. Skupina preko podjetja Gen-I ustvari kar 70% prihodkov na tujih trgih. Skupina vlaga tudi v zaščito intelektualne lastnine in ima poleg korporativne, registriranih kar 33 blagovnih znamk. Kot družbenik so vključeni v Razvojni center obnovljive in trajnostne energetike ZEL-EN, ki izpolnjuje ključne usmeritve EU na področju trajnostnih energetskih virov, obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, varovanja okolja in razvoja novih znanj.

Gen odlikujejo izjemni poslovni rezultati, ki jih izkazuje predvsem v visoki dodani vrednosti na zaposlenega, ki je v letu 2013 znašala skoraj 131 tisoč € ob ustvarjenih 8,5 mio € prihodkov na zaposlenega. Pospešeni koeficient je nad povprečjem dejavnosti, finančni dolg na kapital pa znaša le 5 odstotkov. Družba ima med celotnimi viri sredstev kar 93-odstotni delež kapitala. Od 1.103 zaposlenih ima 57 % visoko ali višjo izobrazbo, poleg tega ima družba vsako leto več deset štipendistov.

Družbena odgovornost se odraža v projektih na področju izobraževanja mladih, kot so na primer projekt Mladi v svetu energije ali projekt Mladi GENijalci, v podpori športnim klubom in zvezam. Sodelujejo pri strokovno-izobraževalnih dogodkih s področja energetike, s strokovnimi partnerji so pripravili eSvet – spletno stičišče o energiji in energetiki.

Martin Novšak, GEN energija
  • Družba proizvede 40% vse slovenske energije
  • Usmeritev v obnovljive in trajnostne vire
  • GEN-I, zmagovalec akcije Zveze potrošnikov Slovenije kot najugodnejši ponudnik elektrike in plina


Nagrada Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014:
Martin Novšak, GEN energija

Iz posebne izdaje revije Glas gospodarstva >>>


Pripeti dokumenti
Pokrovitelji in partnerji


Generalni pokroviteljSponzor odličnostiZlati partnerZlata pokroviteljaSrebrna pokroviteljaBronasti pokroviteljiAmbasadorji nagradMala pokroviteljaGlavni pokrovitelj pogostitvePokrovitelji pogostitveTomaž Benčina, predsednik uprave - generalni direktor,
Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d.d., Celje

Tomaž Benčina: Najbolje v 140 letih

Družba Cinkarna, ki je lansko leto praznovala 140 let delovanja, je največje slovensko kemično-predelovalno podjetje. Kot enovita delniška družba zaposluje več kot 1000 ljudi in ustvarja preko 177 € skupne letne prodaje.
Navkljub zaostrenim razmeram na trgu panoge titanovega dioksida v letu 2012 in zahtevi delničarjev po izplačilu dividend in s tem porabi celotnega dobička leta 2011, je Cinkarni, ki jo že 9 let vodi Tomaž Benčina, v letu 2013 uspelo bistveno boljše poslovanje od načrtovanega, saj so v prvih devetih mesecih ustvarili kar 6,2 mio € dobička. Svojo strategijo je usmeril na pet področij: agresivno trženje produktov, iskanje novih surovinskih virov, omejitev investicij na tehnološki minimum, varčevanjein zniževanje zadolženosti. Cinkarna je ena redkih družb, ki javno objavlja tako letna kot medletna poročila. Ob visoki dodani vrednosti na zaposlenega in nizkih stroških dela v dodani vrednosti uspešno konkurirajo tudi na trgih EU, kamor izvozijo kar 60% celotnega izvoza.
Nove proizvode in proizvodne postopke razvijajo tako z lastnim znanjem, v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in centri odličnosti, kot tudi v projektih Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Razvita inovativna dejavnost se odraža v 6 prijavljenih patentih in kar 14 blagovnih znamkah.
Dolgoročna strategija je podprta s številnimi okoljskimi programi, poročili in javnimi objavami. Skupne akcije in podpora različnim projektom lokalne skupnosti odražajo močno vpetost in povezanost družbe z lokalnim okoljem.
(obrazložitev za Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2013)

Intervju
Tomaž Benčina
: Najbolje v 140 letih (posebna izdaja revije Glas gospodarstva, marec 2014)